1 skyrius. Kvantinės kompiuterijos apžvalga

1.1 Įvadas

Šiandieniniai kompiuteriai, kuriuos čia vadinsime klasikiniais, atvėrė kelią į informacijos amžių. Puslaidininkinių tranzistorių išradimas XX a. viduryje ir jų pagrindu formuojami mikroprocesoriai leido nuosekliai didinti kompiuterių skaičiuojamąją galią bei kompiuterių miniatiūrizacijos lygį. Sunku nepervertinti kompiuterių vaidmens technologinėje ir socialinėje žmonijos raidoje – nuo naujų medžiagų ir medikamentų kūrimo, atliekamų skaičiavimų nustatant erdvėlaivių trajektorijas, mašininiu mokymusi grindžiamo savaeigio transporto, genų inžinerijos iki socialinių tinklų, paremtų į tinklą sujungtais kompiuteriais.

Moore’o dėsnis (angl. Moore’s law) yra artimai susietas su skaičiuojamosios galios didėjimu per pastaruosius 40 metų. Šis dėsnis teigia, kad tranzistorių skaičius integruotose mikroprocesorių grandinėse padvigubėja maždaug kas dvejus metus. Didesnis tranzistorių skaičius procesoriuose gali leisti atlikti sudėtingesnes skaičiavimų operacijas, suteikti daugiau greitai pasiekiamos atminties ir paralelizuoti skaičiavimus. Moore’o dėsnis savo ruožtu reiškia komponentų mažėjimą; puslaidininkinių procesorių komponentų dydžiai siekia 1–2 nanometrus. Dviejuose nanometruose galima išrikiuoti apie dešimt atomų, tad, be praktinės, matome ir fundamentinę ribą klasikinių kompiuterių komponentų dydžiui – vienas atomas. Tai nulems, jog netolimoje ateityje prireiks kitų būdų patenkinti didėjantiems skaičiavimų spartos poreikiams. Tačiau technologinei raidai svarbių užduočių skaičiavimo galimybės jau ir dabar yra itin ribotos.

Mažėjant klasikinių kompiuterių komponentų dydžiui, tenka neišvengiamai atsižvelgti į kvantinius dydžio efektus (angl. quantum size-effects). Medžiagos apimtį sumažinus iki nanometro skalės, ima ryškėti krūvininkų energijos lygmenų persitvarkymai, taip pat didėja tikimybė krūvininkams pabėgti iš medžiagos kvantinio tuneliavimo principu (angl. quantum tunneling). Šie ir kiti kvantiniai efektai padaro puslaidininkinių tranzistorių veikimą nenuspėjamą, ir reikia papildomų priemonių norint išlaikyti jų funkcionavimą. Pažangesnių nanomedžiagų gamybos principų įsisavinimas veikiausiai leis klasikinius procesorius padaryti energetiškai efektyvesnius ir padidinti jų spartą. Tačiau yra ir kitas sprendimo būdas – keisti patį klasikinį skaičiavimo modelį į tokį, kuris paremtas kvantinėmis taisyklėmis.

Kvantinė kompiuterija yra nauja skaičiavimų paradigma. Tai nulemia fundamentalaus klasikinės informacijos paketo bito pakeitimas kvantiniu bitu, vadinamuoju kubitu (angl. qubit). Šios technologijos privalumai kyla iš tipinių kvantinių efektų – kubito gebėjimo būti skirtingose būsenose vienu metu, vadinamojoje būsenų superpozicijoje (angl. state superposition), interferencijos efektų (angl. interference) ir kvantinio supynimo (angl. quantum entanglement). Kvantinis procesorius yra sudarytas iš daugelio kubitų, o bendroje visų kubitų būsenų superpozicijoje yra koduojama ir apdorojama informacija. Kadangi kvantinių būsenų transformacijos, kurioms vykstant atliekamas informacijos apdorojimas, veikia visas būsenas superpozicijoje vienu metu, kvantinis kompiuteris iš pagrindų pasižymi didelėmis paralelizavimo galimybėmis. Kubitu gali būti įvairios kvantinės fizinės sistemos, kuriose įmanoma tiksliai kontroliuoti ir nuskaityti dvi skirtingas būsenas. Tarp jų yra elektronų ir atomų branduolių sukininės būsenos, sklindančių fotonų poliarizacija, elektroniniai ir vibraciniai atomų lygmenys, elektromagnetinio lauko rezonansai uždaroje ertmėje, krūvininkų skaičius superlaidininkuose.

Įdomu paminėti, kad skaičiavimai, pagrįsti kvantinėmis taisyklėmis, buvo pasiūlyti kur kas anksčiau, nei dydžio efektai klasikiniuose kompiuteriuose galėjo kelti rūpesčių, maždaug 1980 metais. Tada tai atrodė arti fantastikos ribų, nes kontroliuoti kvantinių sistemų būsenas ir apsaugoti jas pakankamai ilgai nuo sunykimo, norint spėti atlikti skaičiavimus, itin keblu. Šiuo požiūriu technologinėje raidoje kvantinė kompiuterija žymi pradžią, kai įspūdingu tikslumu gebama kontroliuoti fundamentalių gamtos ingredientų kitimą laike. Kvantinė kompiuterija yra tik vienas šios pažangos vaisius, tačiau potencialiai turintis esminę rolę paveikti žmonių kasdienybei.

Rašydami šią knygą esame vadinamojoje triukšmingų tarpinės skalės kvantinių technologijų etape (angl. noisy intermediate-scale quantum, trumpinys NISQ). NISQ kvantiniai procesoriai turi 50-100 kubitų skaičių, pasižymi sparčiai atsirandančiomis klaidomis ir nenaudoja klaidų taisymo algoritmų. Tai neleidžia atlikti ilgų ir tikslių praktinės svarbos skaičiavimų.
Didėjant kvantinių kompiuterių skaičiuojamajai galiai verta tikėtis proveržių srityse, kuriose reikalingi intensyvūs skaičiavimai. Šios sritys apima medikamentų ir technologinių medžiagų kūrimą, branduolinę energetiką, fundamentinius mokslinius tyrimus, dirbtinio intelekto tobulinimą, finansinių rinkų modeliavimą, logistiką, klimato kaitos ir kitų kompleksinių sistemų vyksmų modeliavimą.

Kvantiniai kompiuteriai veikiausiai neišstums klasikinių įrenginių, puikiai atliekančių daugybę funkcijų, bet bus naudojami greta. To pavyzdys – grafikos apdorojimo procesorius (angl. graphics processing unit), integruotas daugumoje kompiuterių. Palyginus su bendro naudojimo kompiuterio procesoriumi, grafikos procesoriaus elektroninė architektūra suteikia galimybes paralelizuoti ir itin paspartinti tam tikro tipo duomenų apdorojimą. Galima panašiai įsivaizduoti ir su klasikiniu kompiuteriu integruotą kvantinį procesorių, į kurį nukreipiamos užduotys, reikalaujančios jo suteikiamų privalumų, taip realizuojant hibridinį kvantinį-klasikinį skaičiavimo metodą.

Knygoje pristatomi kvantinės kompiuterijos pagrindai vadinamiesiems universaliesiems kvantiniams kompiuteriams (angl. universal quantum computers). Universalumas čia reiškia, kad jie nėra specializuoti spręsti specifinius uždavinius, bet gali atlikti bet kokį suformuluotą skaičiavimą. Šiuo metu plačiausiai vystomas kvantinio skaičiavimo modelis yra grįstas loginiais vartais (angl. gate-based model); jis dar vadinamas kvantinių grandinių modeliu (angl. quantum circuit model). Kaip rodo pavadinimas, jų žemiausio lygmens programavimas yra pagrįstas kvantiniais loginiais vartais, kurie atlieka kubitų būsenų transformacijas. Kvantiniame procesoriuje pasitelkiama keletas skirtingų loginių vartų, sudarančių universalų rinkinį; jų kombinacijomis galima įvykdyti visus įmanomus skaičiavimus. Tokiu principu veikia ir klasikiniai kompiuterių procesoriai, kuriuose elektroninės loginės grandinės atlieka pateiktos dvejetainės skaičių sekos apdorojimą. Skaičiavimų universalumas leidžia atsiriboti nuo konkrečios fizinės sistemos, realizuojančios kubitus, ir susitelkti į skaičiavimo užduočių formulavimą bei programavimą. Skirtingi kvantiniai procesoriai gali naudoti skirtingo tipo loginius elementus; tačiau tai tik reiškia, kad kvantinį algoritmą teks perkompiliuoti naujais elementais – algoritmo pagrindas nekinta.

Ankstyvieji kvantinės kompiuterijos tyrinėtojai turi pirmenybę apsiprantant su pasauliu, kuriame reikia žaisti pagal kvantines taisykles. Vertinant iš fizikos perspektyvos, kubitas – pati paprasčiausia kvantinė sistema, kuri nėra triviali. Kvantiniame kompiuteryje matome situaciją, kai iš daugelio paprastų sistemų iškyla nauji kompleksiškumo reiškiniai. Kvantinis superpozicijos principas yra pagrindinis to šaltinis; visgi tai kitokios prigimties superpozicija, nei aptinkama klasikinėse sistemose. Pavyzdžiui, skirtingi stygų vibracijos dažniai muzikos instrumente nusako skirtingas būsenas. Spragtelėjus stygą pirštu, ji greičiausiai bus sužadinta virpėti vienu metu keletu skirtingų dažnių, o tai savo ruožtu nusakys stovinčiųjų bangų (virpesių) superpoziciją. Taip pat ir bangos, keliaujančios sužadintu vandens paviršiumi skirtingomis kryptimis, yra būsenų superpozicija bei demonstruoja tokius reiškinius kaip interferencija, kada persiklojusių bangų amplitudė vietomis padidėja ir sumažėja.

Norint pamatyti skirtumus tarp klasikinių ir kvantinių sistemų įsivaizduokime instrumento stygą, kuri gali vibruoti tik dviem skirtingais dažniais. Vadinsime juos \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\). Stygos būseną galime užrašyti kaip šių virpesių sumą: \(|S\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle\); čia \(a\) ir \(b\) nusako atitinkamų virpesių amplitudę, tai yra garsumą. Siekdami padaryti šį pavyzdį artimesnį kvantinėms sistemoms, tvirtinsime, kad styga bet kuriuo metu negali nevibruoti bent vienu iš šių dviejų dažnių. Keturių stygų violončelėje jos bendrą būseną bet kuriuo metu galima nusakyti įvardijant keturių stygų būsenas – \(|S_1 \rangle\), \(|S_2 \rangle\), \(|S_3 \rangle\), \(|S_4 \rangle\), ir todėl iš viso aštuonias amplitudes \(\{(a_1,b_1),\ldots,(a_4,b_4)\}\). Tačiau, jeigu šios stygos būtų kvantinės sistemos taip pat su dviem skirtingomis būsenomis (kubitai), nusakyti violončelės būsenai reikėtų įvardyti šešiolika amplitudžių! Papildomos būsenos kvantinėje violončelės versijoje atsiranda dėl to, kad galima ne vien tos pačios stygos būsenų superpozicija, bet ir bendra skirtingų stygų būsenų superpozicija. Pavyzdžiui, dvi galimos klasikinės violončelės būsenos yra kai visos keturios stygos vibruoja tik \(|0 \rangle\) dažniu, nusakoma amplitudėmis \(\{(a_1,0),(a_2,0),(a_3,0),(a_4,0)\}\) ir kai vienu metu visos stygos vibruoja tik \(|1\rangle\) dažniu, nusakoma amplitudėmis \(\{(0,b_1 ),(0,b_2 ),(0,b_3 ),(0,b_4 )\}\). Jeigu šios stygos būtų kvantinės, tada galima ir šių klasikinių būsenų superpozicija. Tai reiškia, vienu metu visos stygos vibruoja tik \(|0\rangle\) dažniu ir nevibruoja \(|1\rangle\), taip pat vibruoja \(|1\rangle\) dažniu ir nevibruoja \(|0\rangle\). Bendrai tariant, jeigu klasikinių stygų skaičius yra \(n\), tokiai sistemai nusakyti bet kuriuo metu reikia \(2n\) amplitudžių verčių. O štai kvantinėje jos versijoje šis skaičius yra \(2^n\). Tad jeigu sutarsime, kad amplitudžių vertės koduoja informaciją, taps akivaizdu, jog kvantinės sistemos gali savyje laikyti eksponentiškai daugiau informacijos.

Eksponentinis skirtumas tarp klasikinių ir kvantinių būsenų skaičiaus atsiranda dėl to, kad kvantinėse sistemose galimos supintosios būsenos (angl. entangled states). Minėta superpozicijos būsena yra kvantinio supynimo pavyzdys, leidžiantis keletui „stygų” elgtis kaip viena „superstyga”. Supintos sistemos pasižymi kvantinėmis koreliacijomis, kurių neįmanoma imituoti klasiškai ir paaiškinti klasikine tikimybių teorija. Jos elgiasi panašiai kaip vienas darinys, net jeigu yra atskirtos viena nuo kitos dideliais atstumais. Pavyzdžiui, dviejų klasikinių bitų būseną galima pakeisti į bet kurią kitą iš keturių galimų kombinacijų \(\{00, 01, 10, 11\}\) tik keičiant kiekvieno individualaus bito būseną. Supintojoje 2 kubitų būsenoje pakanka kontroliuoti vieno pasirinkto kubito būseną norint akimirksniu pakeisti jų bendrą būseną į bet kurią iš analogiškai keturių skirtingų.

Dviejų kubitų kvantinis supynimas

1.1 pav. Dviejų kubitų kvantinis supynimas

Supintosiose sistemose (žr. 1.1 pav.) dalis informacijos yra laikoma kvantinėse koreliacijose tarp kubitų būsenų. To gerą pavyzdį pateikia fizikas Johnas Preskillas. Įsivaizduokime, kad turime dvi šimto puslapių dydžio knygas – vieną įprastą klasikinę, o kitą kvantinę, kurioje informacija yra laikoma kvantinėse būsenose. Perskaitę vieną įprastos knygos puslapį sužinome 1% visos joje pateikiamos informacijos, tad perskaitę šimtą puslapių žinome viską, kas joje yra. Tačiau skaitydami kvantinę knygą ir atversdami kiekvieną naują puslapį gauname nenuspėjamą turinį. Perskaitę visą šimtą puslapių turėsime tik mažą idėją, apie ką rašoma knygoje, nes eksponentiškai didesnė dalis informacijos yra laikoma ne atskiruose puslapiuose, bet koreliacijose tarp jų. Norint sužinoti visą informaciją, laikomą kvantinėje knygoje, reikia „skaityti” visus knygos puslapius vienu metu. Tai yra klasikinėje terpėje neturintis analogijų procesas.

Informacija, kuri koduojama ir apdorojama kvantinėse sistemose, vadinama kvantine informacija. Kvantinės informacijos teorija (angl. quantum information theory) yra nauja informatikos šaka ir skiriasi nuo klasikinės informatikos keletu esminių principų. Didžioji dalis informacijos, esančios kvantinių būsenų erdvėje, nėra prieinama. Norint sužinoti anksčiau minėto kvantinio instrumento būseną esančioje superpozicijoje, galimi atsakymai yra: visos keturios stygos vibruoja pirmuoju \(|0\rangle\) arba antruoju \(|1\rangle\) dažniu. Kitaip tariant, atskleisdami kvantinėse superpozicijos būsenose laikomą informaciją gauname klasikinę informaciją, o superpozicija yra sugriaunama. Neįmanoma nuspėti, kuris rezultatas bus aptiktas; žinomos tik jų tikimybės, kurios yra proporcingos amplitudžių dydžiams. Wooterso ir Zureko uždraustojo kopijavimo teorema (angl. no-cloning theorem) nusako kitą esminį skirtumą tarp kvantinės ir klasikinės informacijos. Ši teorema teigia, kad kvantinės informacijos neįmanoma kopijuoti. Tai nereiškia, kad žinodami informacijos, tai yra kvantinės būsenos, paruošimo žingsnius negalime jos tiksliai atkartoti. Šis principas veikiau rodo, kad gavus kvantinės informacijos paketą su nežinomu turiniu neįmanoma sukurti šio turinio identiškos kopijos.

Nors šie skirtumai atrodytų kaip keblumai, panaikinantys minėtus kvantinių sistemų privalumus, tačiau dar ne viskas prarasta. Pirmiausiai galima atkreipti dėmesį, kad nors apdorojamos informacijos apimtis tam tikrose užduotyse gali būti astronominio dydžio, tačiau praktikoje dažnai prireikia tik sąlygiškai mažos jos dalies, kad sužinotume norimą atsakymą ar perteiktume duomenis žmogiškuoju pavidalu. Dėl eksponentinio būsenų skaičiaus perteikti net ir 300 kubitų laikomą kvantinę informaciją į klasikinės atminties išteklius būtų neįmanoma, tam prireiktų maždaug \(10^{90}\) amplitudžių verčių. Šis skaičius yra didesnis nei stebimoje Visatoje esančių atomų skaičius.

Ekstravagantiškos kvantinių sistemų savybės pačios savaime neužtikrina, kad jomis pagrįstas skaičiavimas bus pranašesnis už klasikinius. Galima pateikti tris geras priežastis, kodėl kvantinis skaičiavimo modelis visgi demonstruoja pranašumą. Pirma (ir akivaizdžiausia) priežastis slypi kvantinių sistemų modeliavime. Dėl eksponentiškai didelės kvantinių būsenų erdvės nėra žinoma, kaip efektyviai jas modeliuoti klasikiniu kompiuteriu. Čia ištekliai auga eksponentiškai su sistemos dydžiu (kubitų skaičiumi), o štai modeliuojami kvantiniu kompiuteriu jie bendrai auga tiesiškai. Vienas pavyzdys, kuriame kvantinių sistemų modeliavimas galėtų suteikti globaliai svarbų proveržį, yra vadinamas azoto fiksacijos procesu (angl. nitrogen fixation process). Šiame procese stipriomis trigubomis kovalentinėmis jungtimis molekulėse \(\mathrm{N}_2\) susijungę azoto atomai yra atskiriami ir kartu su kitais elementais transformuojami į amoniaką (\(\mathrm{NH}_3\)) bei kitus nitratus, naudojamus pramoninei trąšų gamybai. Efektyviausiam žinomam procesui, vadinamam Haberio-Bošo procesu (angl. Haber-Bosch process), reikia itin didelių slėgių ir temperatūrų šiai transformacijai atlikti, ir todėl išeikvojama ypatingai daug energijos. Azoto fiksacija yra taip pat esminis procesas biologinėse sistemose atliekant biosintezę. Biologinės sistemos tai atlieka itin efektyviai įprastinėmis kambario sąlygomis naudojant nitrogenazės fermentą. Šio organinio cheminio proceso supratimas galėtų padaryti trąšų gamybą energetiškai žymiai efektyvesnę. Tačiau jis yra neįkandamas klasikiniams superkompiuteriams dėl per didelio laisvės laipsnių skaičiaus net ir sąlygiškai mažoje molekulėje.

Antroji priežastis slypi sunkių ar neįveikiamų klasikinių užduočių skaičiavimuose kvantiniu kompiuteriu. Jau dabar yra atrasta ženkliai greitesnių kvantinių algoritmų už geriausius žinomus klasikinius. Tarp gerai žinomų yra pirminių skaičių skaidymas, tiesinių lygčių sprendimas, paieška duomenų bazėse ir jų sąrašas sparčiai auga.

Galiausiai skaičiavimų sudėtingumo (angl. computational complexity) teorijos argumentai teigia, kad kvantiniu kompiuteriu galima efektyviau testuoti reikšmes iš koreliuotųjų tikimybinių funkcijų (angl. correlated probability distribution). Tokio tipo skaičiavimais yra dažnai grindžiami pirmieji kvantinės viršenybės (angl. quantum supremacy) demonstravimai prieš klasikinius kompiuterius pasitelkiant mažą skaičių kubitų.

Esminiai kvantinės informacijos skirtumai taip pat atsispindi ir ryšiuose, kuriais siunčiama arba pasitelkiama kvantinė informacija. Kvantinis supynimas leidžia atlikti komunikacijų protokolus, neįmanomus naudojant vien klasikines būsenas. Tarp šių protokolų yra tankusis kodavimas (angl. dense coding), leidžiantis nusiųsti dvigubai daugiau bitų klasikinės informacijos su kiekvienu kubitu. Kvantinė teleportacija (angl. quantum teleportation) suteikia būdą persiųsti tolydžiosiose kubito būsenos amplitudėse koduojamą kvantinę informaciją naudojant tik du bitus informacijos. Ne mažiau svarbūs yra kvantinės informacijos principų taikymai kriptografijoje. Kvantiniai protokolai leidžia užtikrinti fizikos dėsniais apsaugotą komunikaciją. Itin didelio saugumo reikalaujančios komunikacijos ateityje veikiausiai kliausis kvantiniais ryšiais arba turės būti atnaujinamos naujais klasikiniais protokolais, kadangi šiandieniniai kriptografijos protokolai tampa įveikiami pažangiais kvantiniais kompiuteriais.

1.2 Kvantinės kompiuterijos pradmenys

Kvantinių sistemų egzistavimas ir pagrindiniai jų elgsenos principai buvo laipsniškai atskleisti 1900–1930 metų laikotarpiu ieškant išeities iš absurdiškų spėjimų, kuriuos buvo galima prieiti taikant tuometines fizikos teorijas. Viena tokių problemų buvo vadinama ultravioletinės srities katastrofa (angl. ultraviolet catastrophe), privedanti prie begalinių energijų. Šios anomalijos ištaisymas ir interpretacija fizikiniame modelyje įvedant elektromagnetinio lauko energijos kvantą, dabar vadinamą fotonu, buvo pirmieji žingsniai link kvantinės mechanikos atsiradimo. Kvantinė mechanika suteikia rinkinį taisyklių, vadinamų postulatais, kurios padeda sujungti abstraktų jos matematinį formalizmą su tuo, ką įmanoma objektyviai išmatuoti ir apibūdinti fiziniame lygmenyje. Postulatai kvantinėje mechanikoje gali būti palyginami su aksiomomis matematinėse logikų sistemose, įvardijantys pradinius pasiūlymus ar principus, kurie savaime nėra įrodomi, tačiau pagal juos grindžiama likusi loginė sistema. Fizinių teorijų, pagrįstų kvantine mechanika, pavyzdžiai yra kvantinė elektrodinamika ir kvantinė chromodinamika, apibūdinančios šviesos (fotonų) sąveiką su elektros krūvį turinčia materija (elektronai, protonai, miuonai) ir branduolyje stipriąsias sąveikas tarp kvarkų bei gliuonų atitinkamai. Kitaip nei klasikinėje fizikoje, kvantinės sistemos būsena ir su ja susietos savybės, tokios kaip jos padėtis ir judėjimo kryptis, negali būti stebimi nepaveikiant pačios sistemos būsenos. Tai savo ruožtu apibūdina tarsi paslėptą pasaulį, kurio tiesiogiai pasiekti negalime. Kiek žinoma, gamta yra fundamentaliai kvantinė, nors keistosios jos savybės atsiskleidžia tik esant specifinėms sąlygoms.

Pirmąsias idėjas panaudoti kvantines sistemas skaičiavimo procesuose galima aptikti jau devintojo dešimtmečio pradžioje. Tokie žymūs fizikai kaip Richardas Feynmanas, Paulas Benioffas, Yuri Maninas, Davidas Deutschas ir kiti atkreipė dėmesį, kad klasikiniais kompiuteriais modeliuoti kvantines sistemas bendroje situacijoje yra neefektyvu ir daugeliu atvejų tiesiog neįmanoma. Kompiuterio atminties ištekliai, reikalingi apibūdinti kvantinės sistemos būsenai, auga eksponentiškai kartu su sistemos dydžiu. Tai brėžia praktinę ribą ties santykinai mažo dydžio sistemomis bei riboto tipo skaičiavimais ir todėl tiesiogiai veikia fundamentinių tyrimų spartą bei technologinę raidą. Kvantinio kompiuterio idėją pastūmėjo to meto technologiniai pasiekimai, pirmą kartą demonstruojantys individualių atominio lygmens sistemų kontrolę. Pavyzdžiui, galėjimas judinti ir sugrupuoti pavienius atomus medžiagos paviršiuje skenuojamuoju elektroniniu mikroskopu, jonų pagavimas elektromagnetinėse gaudyklėse, pavienių elektronų perkėlimas įvairiuose elektroniniuose dariniuose.

Šie pasiekimai veikiau suteikė stimulo tolimesniems tyrimams, kadangi mechaniškai kontroliuoti atominio lygmens sistemas nebūtinai reiškia, kad kontroliuojamos ir jų kvantinės būsenos. Informacijos kodavimas ir apdorojimas kvantinėse sistemose yra pagrįstas jų būsenų koherentiniu valdymu (angl. coherent control). Fizikiniais terminais tai reiškia gebėjimą išlaikyti ir keisti santykines fazes tarp kvantinių sistemų. Kad geriau suprastume koherencijos principą, įsivaizduokime dviejų žmonių irkluojamą valtį. Norint ja plaukti irkluotojams tenka sukoordinuoti periodinį irklų pakėlimą iš vandens, nuleidimą ir atsistūmimą nuo vandens. Jeigu jie tai idealiai sukoordinuoja, tada galime sakyti, kad jų santykinė fazė lygi nuliui. Koherentinis valdymas reiškia, kad jie gali tiksliai pasirinkti kokią tik pageidauja fazę ir ją išlaikyti. Tačiau jeigu šie irkluotojų atliekami judesiai nepastoviai kinta, tai lems nekoherentinį plaukimą ir tiesiog valties sukinėjimąsi vietoje. Viena iš esminių užduočių išlaikant kvantinių sistemų koherenciją – užtikrinti jų izoliavimą nuo nepageidaujamų sąveikų su aplinkos kvantinėmis sistemomis, kurios nenuspėjamai keičia jų santykines fazes ir priveda prie dekoherencijos (angl. decoherence). Dekoherencija yra didžiausias kvantinių kompiuterių priešas, jos efektai pasireiškia atsitiktiniais būsenų pokyčiais, sistemos triukšmu, ir dėl to atsirandančiomis skaičiavimų klaidomis. Žinoma, yra ir tokių kvantinių sistemų, kurios labai silpnai sąveikauja su kitomis sistemomis. Tačiau sąveikos yra reikalingos siekiant realizuoti logines operacijas ir skaičiavimų universalumą. Šie vienas kitam prieštaraujantys reikalavimai uždeda apribojimus sistemoms, kurios yra tinkamos realizuoti kubitus.

Kvantinė kompiuterija įgavo pagreitį ir sulaukė platesnės bendruomenės susidomėjimo dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Peteris Šoras sukūrė algoritmą, kuriuo parodė, kad kvantiniu kompiuteriu įmanoma pasiekti eksponentinį pagreitinimą siekiant atlikti itin didelės svarbos užduotis – pirminių skaičių faktorizavimą ir diskrečiojo logaritmo apskaičiavimą. Nėra žinomų efektyvių algoritmų spręsti šias problemas naudojant klasikinius kompiuterius, ir jos traktuojamos kaip neįveikiamos. Kadangi pirminių skaičių faktorizavimu yra pagrįsta didžioji dalis globaliai taikomos kriptografijos, tai indikuoja akivaizdžią praktinę svarbą ir kartu potencialiai egzistencinę krizę komunikacijų saugumui. Ne mažiau svarbūs buvo pirmieji kvantinių klaidų taisymo principai. Klaidų prevencijos ir taisymo algoritmai yra neatsiejama dalis praktinės svarbos skaičiavimuose.

Kubitais pagrįstas modelis buvo pastūmėtas itin sėkmingo skaitmeninio kompiuterio modelio, naudojančio dvejetainę sistemą. Vertinant iš praktinės pusės, kontroliuoti dvi būsenas sistemoje yra paprasčiau ir tai išlaiko skaičiavimų universalumą – sudėtingesnis modelis nėra būtinas norint atlikti visus suformuluojamus skaičiavimus. Kubitais pagrįstuose skaičiavimo modeliuose pasirenkamos sistemos, kurios nusakomos dviem skirtingomis būsenomis arba kuriuose tarp daugelio galimų būsenų yra efektyviai kontroliuojamos tik dvi skaičiavimams atlikti. Pavyzdžiui, jonų gaudyklėmis (angl. ion traps) pagrįsti kvantiniai procesoriai išnaudoja dalį pagautų jonų elektroninių ir vibracinių energijos lygmenų. Ne vien išimtinai atominio lygmens sistemos demonstruoja kvantinius reiškinius. Makroskopinio skaičiaus elektronų bendrosios krūvio kvantinės būsenos stabilizuojasi superlaidininkuose esant itin mažoms temperatūroms ir yra naudojamos sukurti kubitus, vadinamus transmonais (angl. transmon), šios architektūros kvantiniuose kompiuteriuose. Kitos technologijos, galinčios tapti svarbios ateityje, yra grindžiamos fotonika ir atominiais defektais puslaidininkiuose. Verta išskirti fotoninius įrenginius, kurie turi natūralų privalumą, nes gali būti paprasčiau integruojami į kvantinius tinklus išnaudojant egzistuojančius šviesolaidinius tinklus ar palydovus. Kvantiniai tinklai suteikia galimybes taikyti išskaidytą skaičiavimų modelį (angl. distributed computing) tarp ne itin galingų ankstyvosios raidos kvantinių kompiuterių, tačiau juos kartu sujungus galima efektyviai pasiekti didesnę skaičiavimų galią.

1.3 Tiuringo mašina

Siekiant tiksliau palyginti kvantinių ir klasikinių kompiuterių skaičiavimų efektyvumą, verta trumpam grįžti prie klasikinio skaičiavimo modelio. Šiandieninių kompiuterių konceptas, apimantis pagrindinius jų ingredientus bei skaičiavimų universalumą, buvo suformuluotas Alano Tiuringo (angl. Alan Turing) 1930 metais. Tiuringo darbas šioje srityje buvo paskatintas kitų siekių ir tik vėliau buvo suprasta atradimo svarba universalaus kompiuterio gimimui. Tiuringas siekė atsakyti į žymaus matematiko Davido Hilberto (angl. David Hilbert) iškeltą klausimą ir iššūkį – surasti įrodymą: ar visada egzistuoja algoritmas, kuris naudodamas loginės sistemos aksiomas gali nuspręsti, ar pateiktas teiginys yra teisingas arba neteisingas?

Prieš žygiuojant toliau priminsime, kad algoritmas – tai tiksliai nusakyta veiksmų seka ar instrukcijos, skirtos išspręsti užduotį. Su aritmetinio pobūdžio algoritmais susiduriama jau vidurinėje mokykloje, pavyzdžiui, naudojant Euklido (angl. Euclid) 2000 metų senumo algoritmus reikia atlikti dviejų skaičių dalybą su liekanomis arba didžiausio bendrojo daliklio paiešką. Algoritmų paskirtis gali būti įvairiausio pobūdžio, įskaitant duomenų apdorojimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą. Algoritmus reikėtų atskirti nuo kompiuterio programų, kadangi algoritmai yra bendresnio pobūdžio instrukcijos ir egzistuoja nepriklausomai nuo programavimo kalbų. Skirtingos programavimo kalbos gali būti pavartojamos tam pačiam algoritmui įvykdyti.

Hilbertas pats tikėjosi, kad visada galima rasti tokius algoritmus ir todėl iš principo įmanoma išspręsti visas problemas matematikoje. Įrodymas, kad matematikoje egzistuoja neišsprendžiamų problemų, dar tais pačiais metais buvo pateiktas Kurto Godelio (angl. Kurt Gödel) jo dviejose žymiose nepilnumo teoremose (angl. Gödel’s incompleteness theorems). Šios teoremos tvirtina, kad aksiomomis pagrįstose loginėse sistemose visada bus galima rasti teiginių, kurių neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti. To nepavyks apeiti net ir įvedus papildomas aksiomas, t. y. išplečiant loginę sistemą, kadangi tokia sistema negalės užtikrinti savęs pačios nuoseklumo (užtikrinti neprieštaravimo pačiai sau).

Tiuringas performulavo Gödelio rezultatus į algoritmų kalbą, kuriuos gali įvykdyti jo apibūdinta Tiuringo mašina. Tai idealizuotas konceptualus kompiuteris, turintis visus esminius šių dienų kompiuterio komponentus: skaitymo ir rašymo įrenginius, atmintį, procesorių. Tiuringo mašina gali atlikti visus skaičiavimus, kuriuos gali atlikti žmogus, tik efektyviai turi neribotą kiekį popieriaus ir rašymo priemonių. A. Tiuringas kartu su A. Churchu pateikė formalų algoritmo apibūdinimą (angl. Church-Turing thesis):

Churcho–Tiuringo tezė: visos funkcijų klasės, apskaičiuojamos Tiuringo mašina, yra ekvivalentiškos klasei funkcijų, apskaičiuojamų naudojant algoritmą.

Kitaip tariant, Tiuringo mašina gali įvykdyti bet kokį suformuluojamą algoritmą. Tai taikydamas Tiuringas parodė, kad egzistuoja kompiuteriu neišsprendžiamų algoritmų, vienas toks yra vadinamas sustojimo problema (angl. halting problem). Šiuolaikiniai programuojami kompiuteriai yra pagrįsti fon Noimano architektūra (angl. von Neumann architecture), pristatyta šio žymaus matematiko (angl. John von Neumann) ir realizuota 1940–1950 metais. Fon Noimano architektūra atspindi realizuotą Tiuringo mašiną, naudojančią technologiškai praktiškesnius sprendimus ir aritmetinę loginę sistemą (Būlio algebrą). Skaičiavimo galios ir universalumo atžvilgiu programuojamų šiandieninių kompiuterių modelis yra ekvivalentiškas Tiuringo mašinai su ribota atmintimi. Šie bendri principai leidžia suprasti, kad kvantinis kompiuteris negalės atlikti to, ko negali atlikti universali Tiuringo mašina, kuria galima modeliuoti ir kvantinius kompiuterius. Kvantinių kompiuterių pranašumas atsiskleidžia kvantinių algoritmų efektyvumu.

1.4 Skaičiavimų ištekliai

Algoritmų kompleksiškumo analizės sritis parodo problemai spręsti reikalingus skaičiavimo išteklius – bendrai laiko, erdvės (atminties) ir energijos išteklius. Tradiciškai kompiuterių moksle laikas ir erdvė buvo pagrindiniai dominantys ištekliai. Jie leidžia nustatyti, ar tam tikros klasės problemos gali būti išsprendžiamos per atitinkamą laiką esant ribotai kompiuterio atminčiai. Yra nemažai problemų, kurios traktuojamos kaip sunkios ar net neįveikiamos dėl joms išspręsti reikalingų nepasiekiamo dydžio išteklių. Pavyzdžiui, geriausias žinomas klasikinis algoritmas skaičiaus faktorizavimui į dviejų pirminių skaičių sandaugą reikalauja eksponentiškai augančių laiko išteklių su faktorizuojamojo skaičiaus dydžiu. Ši problema neturi efektyvaus skaičiavimų metodo ir nuo sąlygiškai mažos įvesties dydžio tampa laiko atžvilgiu neįveikiama.

Operacijų skaičius yra tiesiogiai susietas su laiko ištekliais, reikalingais atlikti algoritmą. Kompiuterio procesoriaus dažnis ir jo architektūros bei algoritmo paralelizavimo galimybės yra pagrindiniai veiksniai, kurie atspindi, kiek operacijų per laiko vienetą galima atlikti, ir todėl nusako bendrą algoritmo vykdymo laiką. Tiksliai nusakyti laiko išteklius yra keblu, kadangi net nežymiai pakeitus skaičiavimo modelį ar kompiuterio architektūrą tai gali juos paveikti. Tačiau dažnai mus domina esminė algoritmo elgsena bei viršutinės operacijų skaičiaus ribos. Asimptotinė algoritmo elgsena didėjant įvesties dydžiui leidžia tai įvertinti. Imkime pavyzdį: palyginkime du skirtingus algoritmus, atliekančius tą pačią užduotį. Reikalingas operacijų skaičius, kuris priklauso nuo įvesties tikslumo ar dydžio, nusakyto n-bitais, pirmajame algoritme yra \(f(n) = n^3 + 10n + 100\), o antrajame \(g(n) = 1000n + \log (n)\). Šių funkcijų asimptotinė elgsena, kai \(n\rightarrow \infty\) (artėja prie labai didelio skaičiaus), yra atitinkamai \(O(n^3 )\) ir \(O(n)\). Simbolis \(O\) su skliausteliuose pažymėta funkcine forma yra vartojamas įvardyti funkcijos viršutinei elgsenos ribai ir blogiausiam scenarijui. Algoritmas \(g(n)\) su tiesine \(O(n)\) elgsena yra akivaizdžiai efektyvesnis, kai \(n\rightarrow \infty\), nepaisant didelio koeficiento šalia \(n\).

Vertinant laiko išteklius, riba yra standartiškai nubrėžiama tarp algoritmų, kurių ištekliai auga: 1) kaip polinomas ir 2) kuriuose resursai auga greičiau nei bet koks polinomas (sakoma „superpolinomiškai”). Problema yra lengva, traktuojama, arba įmanoma, jeigu egzistuoja algoritmas, kuriam reikalingi polinominiai laiko ištekliai. Palyginimui, problema yra vadinama sunkia, netraktuojama, arba neįmanoma, jeigu ištekliai auga superpolinomiškai. Antruoju atveju įprasta sakyti, kad yra reikalaujama eksponentinio dydžio išteklių. Tai mažas piktnaudžiavimas eksponentinės funkcijos apibrėžimu, nes, pavyzdžiui, \(n^{\log n}\) auga greičiau nei bet kuris polinomas, bet lėčiau nei tikra eksponentinė funkcija. Aišku, galima įsivaizduoti ir polinomą su itin dideliu koeficientu (pvz., \(n^{1000}\)), kuriam gali prireikti daugiau operacijų nei kai kurioms eksponentėms (pvz., \(2^{n/1000}\)). Tačiau praktikoje algoritmų su dideliais koeficientais retai pasitaiko, ir istoriškai polinominiai algoritmai pasitvirtina esantys efektyvesni. 1.2 pav. pateikiame kreives keleto dažnai aptinkamų kompleksiškumo klasės funkcijų, palyginančių, kaip auga operacijų skaičius didėjant įvesties dydžiui. Atkreipiame dėmesį, kad čia vertikalioji ašis užsibaigia tik ties 2000.

Keletas algoritmų sudėtingumo pavyzdžių. Nuo sparčiausiai iki lėčiausiai augančio operacijų skaičiaus: eksponentinė elgsena, polinominė, logtiesinė ir tiesinė

1.2 pav. Keletas algoritmų sudėtingumo pavyzdžių. Nuo sparčiausiai iki lėčiausiai augančio operacijų skaičiaus: eksponentinė elgsena, polinominė, logtiesinė ir tiesinė

Galime palyginti laiko išteklius keletui kvantinių ir klasikinių algoritmų, skirtų atlikti tą pačią užduotį. Faktorizuojant pirminius skaičius geriausiam žinomam klasikiniam algoritmui reikalinga \(O\left( e^{n^{\frac{1}{3}}\log (n)^{\frac{2}{3}}} \right)\) operacijų, o kvantiniam Šoro – \(O\big( n^2 \log (n)\log (\log(n))\big)\). Šis eksponentinis pagreitinimas yra artimai susietas su Šoro algoritme taikoma kvantine Furjė transformacija (angl. quantum Fourier transform), kuriai reikalinga \(O(n^2 )\) operacijų. Klasikinei diskrečiajai Furjė transformacijai (angl. fast Fourier transform) reikalinga eksponentiškai daugiau operacijų, \(O(n2^n )\). Taip pat galima paminėti nestruktūrizuotų duomenų bazių Groverio kvantinės paieškos algoritmą (angl. Grover algorithm), kuriam reikia \(O\left(\sqrt{n}\right)\) operacijų ir kuris suteikia kvadratinį pagreitinimą prieš klasikinę paiešką \(O(n)\).

Algoritmui reikalingi erdvės ištekliai yra ne kas kita, kaip atminties ištekliai. Atminties išteklių esminis augimas didėjant įvesties dydžiui \(n\) yra taip pat nusakomas \(O\) simboliu. Laiko ir atminties ištekliai gali augti tokiu pačiu tempu, jeigu kiekviename algoritmo žingsnyje yra reikalaujama nauja atminties celė. Atminties ištekliai skiriasi nuo laiko, nes dažnai yra įmanoma atlaisvinti nenaudojamos atminties išteklius. Nėra įrodyta, kad kvantiniai algoritmai turi pranašumą atminties išteklių srityje.

Nors tai neatspindi algoritmų atminties sudėtingumo, tačiau šioje vietoje verta pabandyti lyginti klasikinių bei kvantinių kompiuterių atminties talpą. Informacija yra įrašoma kvantinio kompiuterio kubitų registre. Registras, sudarytas iš \(n\) kubitų, gali būti \(2^n\) skirtingose būsenose vienu metu, o kiekvieną būseną nusakančios amplitudės yra kompleksiniai skaičiai. Galime pažiūrėti, kiek informacijos baitais atitiktų, pavyzdžiui, 50 kubitų registras klasikiniame kompiuteryje. Pirmiausiai atkreipiame dėmesį, kad nusakyti tolydžiai kintančią kubito amplitudę iš principo reikėtų begalinio tikslumo ir todėl formaliai begalinės informacijos kiekio. Tačiau praktiškai kvantiniame kompiuteryje tikslumas bus taip pat ribotas (dėl triukšmo, loginių vartų netikslumų), tad skaičiaus tikslumui apsiribosime 32 bitais (angl. single-precission floating-point number). Nusakyti bendrai 50 kubitų sistemos būsenai reikia \(2^{50}\) kompleksinių amplitudžių, kiekvienai iš jų reikia 2 realiųjų skaičių, kurių kiekvienas užima 32 bitus. Tad iš viso reikalaujama 8 petabaitų atminties. Tai yra artima darbinei atminčiai, kurią vienas iš pajėgiausių superkompiuterių (IBM Summit) šios knygos rašymo metu geba pasiūlyti. Dėl eksponentinio atminties reikalavimų augimo kvantinio kompiuterio veikimo modeliavimas pradedant nuo maždaug 50–60 kubitų ribos tampa labai greitai neįveikiamas net ir sudėjus visas planetos atminties saugyklas. Šiuo požiūriu kvantinis kompiuteris gali pasiūlyti didesnę atminties talpą, negu kada nors bus įmanoma pasiekti klasikiniais įrenginiais. Čia svarbus priminimas, kad tai yra kvantinė informacija, saugoma būsenų superpozicijose. Šią informaciją galima efektyviai apdoroti, tačiau, kitaip nei klasikinės, jos visos tiesiogiai nuskaityti neįmanoma. Galime sakyti, kad kvantinė informacija yra paslėpta arba potenciali. Minėtame pavyzdyje pamatavę 50 kubitų gausime 50 bitų, o ne 8 petabaitų dvejetainių skaičių seką.

Energija yra kitas svarbus skaičiavimų išteklius ir gali būti susietas su laiko bei erdvės ištekliais, reikalingais atlikti algoritmą. Su vadinamąja galios siena (angl. power wall) klasikiniai kompiuteriai susidūrė dar 2000 metų pradžioje, kai buvo pasiekti maždaug 3,5 GHz procesorių dažniai. Kiekviename klasikinio procesoriaus cikle, kai tranzistorių loginės būsenos pasikeičia (\(0 \rightarrow 1\), \(1 \rightarrow 0\)), yra išeikvojama energija ir išsklaidoma šilumos forma. Standartiniai CMOS (angl. complementary metal-oxide-semiconductor) tranzistorių technologija pagrįsti procesoriai itin pažengė mažinant energijos sąnaudas, daugiausia mažinant tranzistorių įtampą loginėms vertėms keisti. Norint toliau didinti klasikinių kompiuterių galią svarbu atrasti būdą, kaip tokiu pačiu greičiu ar sparčiau mažinti jų energijos sąnaudas. Nors šiuo metu klasikiniai procesoriai eikvoja energiją dėl neoptimalių technologijų, tačiau egzistuoja ir fundamentali riba, įvardijanti minimalią energijos kainą ištrinant informaciją. Landauerio principas (angl. Landauer principle) teigia, kad informacija ir energija yra artimai susietos:

Landauerio principas: kiekvieną kartą, kai ištrinamas vienas bitas informacijos, į aplinką yra išsklaidoma bent \(k_{\mathrm{B}}T\log (2)\) energijos.

Čia \(k_{\mathrm{B}}\) yra Bolcmano konstanta, \(T\) – kompiuterio aplinkos temperatūra. Tai suteikia užuominą, kad informacija nėra vien abstraktus konceptas, tačiau gali būti prilyginta kitiems fizikiniams dydžiams. Atliekant skaičiavimus klasikiniame procesoriuje dalis informacijos yra visada ištrinama dėl juose naudojamų negrįžtamųjų loginių vartų. Pavyzdžiui, plačiai naudojamuose loginiuose vartuose NAND (angl. negated AND) yra įvestis dviem bitams ir išvestis vienam bitui: \((0,0)\rightarrow 1\), \((0,1)\rightarrow 1\), \((1,0)\rightarrow 1\), \((1,1)\rightarrow 0\). Čia skliausteliuose nurodyta įvesties bitų vertė ir rodyklyte – išvesties bitas. Jeigu išvesties bito vertė yra 1, tada galimos trys skirtingos įvesties bitų kombinacijos. Todėl neįmanoma unikaliai pasakyti, kokie buvo įvesties bitai iš trijų kombinacijų, ir dėl šios priežasties vienas bitas informacijos yra negrįžtamai prarandamas.

Landauerio ribą galima apeiti naudojant grįžtamuosius loginius vartus ir neištrinant informacijos skaičiavimo procese. Tam atliekamas įprastas skaičiavimas, o pabaigoje registras yra grąžinamas į pradinę loginę būseną termodinamiškai grįžtamuoju būdu. Klasikiniuose skaičiavimuose galima pasitelkti vien tik grįžtamuosius loginius vartus, tačiau procesorių architektūra sudėtingėja, tam reikia papildomų bitų ir loginių vartų. O štai kvantiniame kompiuteryje skaičiavimai yra pagrįsti grįžtamaisiais loginiais vartais, mat kvantinės fizikos dėsniai yra fundamentaliai grįžtamieji. Kitaip tariant, kvantiniame kompiuteryje galima atsukti laiką atgal. Tam tereikia pritaikyti atvirkštinius loginius vartus atvirkštine tvarka. Tiesa, informacija kvantiniame procesoriuje yra trinama kubitų būsenų matavimo ir dekoherencijos procesų metu. Tačiau išsklaidoma Landauerio energija auga tiesiškai su kubitu skaičiumi \(n\), o ne eksponentiškai su galimų būsenų skaičiumi \(2^n\). Tai bendrai yra gera žinia, kadangi kvantiniai kompiuteriai turi potencialą dominuoti ateityje atliekant intensyviausius skaičiavimus.

1.5 Kvantiniai bitai

Klasikinėje kompiuterijoje informacija yra koduojama naudojant „abėcelę”, turinčią dvi skirtingas „raides”, standartiškai įvardijamas 0 ir 1, kurios nusako elementariausią loginę sistemos būseną. Mažiausias klasikinės informacijos vienetas bitas (angl. binary digit) atspindi šią dvejetainę būseną. Kadangi dvejetainių skaičių seka yra diskrečioji, joje koduojama informacija vadinama skaitmenine. Tai galima palyginti su informacija, laikoma analoginiu pavidalu, pavyzdžiui, vinilinėse plokštelėse, kuriose garso įrašas kinta tolydžiai su paviršiaus įspaudimo gyliu ir deformacijomis.

Bitas yra matematinis objektas, turintis dvejetainę savybę, ir nepriklauso nuo jį realizuojančių fizinių sistemų. Tai itin pravartu, kadangi naudojant vien abstrakčius matematinius objektus ir taikant su jais susietą operacijų logiką galima formuluoti skaičiavimo modelius ir testuoti informacines teorijas nesirūpinant dėl fizinio lygmens. Pagrindinis reikalavimas fiziniame lygmenyje yra tas, kad bitą realizuojantis darinys turėtų dvi būsenas, kurias būtų lengva atskirti ir keisti panorėjus. Fizinė sistema, realizuojanti skaitmeninę informaciją, neprivalo būti savaime diskreti. Tranzistoriais pagrįstuose procesoriuose bitų vertės yra koduojamos elektros įtampa, kuri nusako tolydžiai kintantį fizikinį dydį. Šis iš esmės analoginis signalas yra skaitmenizuojamas diskrečiosiomis elektroninių grandinių įtampomis \(V=0\) ir \(V=V_0\), koduojančiomis bito būsenas 0 ir 1.

Kvantinis bitas (kubitas) taip pat gali būti realizuojamas skirtingomis fizinėmis sistemomis. Kubitą apibūdiname nusakydami jo būseną, tačiau tai yra iš esmės kitoks matematinis objektas nei klasikinis bitas. Kubito būsena yra įvardijama vektoriumi 2 dimensijų kompleksinėje vektorių erdvėje ir bendrai užrašoma taip: \[\begin{equation} |\psi \rangle = a|0\rangle + b|1\rangle\,. \tag{1.1} \end{equation}\]

Terminai „kvantinė būsena” ir „vektorius” dažnai vartojami pakaitomis ir reiškia tą patį, nes kvantinė būsena yra visiškai nusakoma vektoriumi. Skliausteliai \(|\ldots\rangle\) indikuoja, kad šis objektas yra vektorius. Kubito būseną žymime savo nuožiūra pasirinktu simboliu, šiuo atveju graikiška raide \(\psi\) (tariama psi). Vektorius \(|\psi\rangle\) yra kitų dviejų vektorių, \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\), vadinamų skaičiuojamaisiais baziniais vektoriais (angl. computational basis vectors), kombinacija. Baziniai vektoriai atlieka panašią funkciją kaip ilguma ir platuma geografinėje sistemoje nusakyti objekto padėčiai Žemės paviršiuje. Santykinai su baziniais vektoriais yra įvardijama \(|\psi\rangle\) orientacija vektorių erdvėje. Koeficientai \(a\) ir \(b\), formaliai vadinami amplitudėmis, yra kompleksiniai skaičiai (turi realiąją ir menamąją dalis). Klasikinio bito būsenų 0 ir 1 kvantinis atitikmuo būtų \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) nustačius \(b=0\) ir \(a=0\) amplitudes, atitinkamai. Bendroje situacijoje, kubitas \(|\psi\rangle\) yra šių būsenų superpozicijoje. Amplitudės gali kisti tolydžiai, tačiau yra tarpusavyje susietos taip, kad jų (kompleksinių) kvadratų suma susidėtų į vienetą (sakoma, kad yra normuotos): \[\begin{equation} |a|^2 + |b|^2 = 1\,. \tag{1.2} \end{equation}\] Šis reikalavimas reiškia, kad kubitų būsenos \(|\psi\rangle\) yra visada nusakytos vienetinio ilgio vektoriumi. Vieno kubito būsenas galime iliustruoti grafiškai pasitelkdami vadinamąją Blocho sferą (angl. Bloch sphere). Vieną kubitą perteikiame perrašę kompleksines amplitudes \(a\) ir \(b\) taip, kad jos būtų parametrizuotos kampais \(\theta\) ir \(\varphi\), nurodytais sferoje (žr. 1.3 pav.): \[\begin{equation} |\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle\,. \tag{1.3} \end{equation}\] Kubito būsena yra nusakoma Blocho vektoriumi, pavaizduotu nuo centro iki Blocho sferos paviršiaus. Matome, kad skirtingos kubito būsenos nusako skirtingą vektoriaus orientaciją išlaikant vienetinį jo ilgį. Pavyzdžiui, būsenos \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) yra Blocho vektoriaus pozicijos išilgai \(z\) ašies ir nukreiptos į viršų arba į apačią (\(\theta = 0^{\circ}\,,180^{\circ}\)), atitinkamai. Sferos pusiaujas (\(\theta = 90^{\circ}\)) nusako visas \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) būsenų lygias superpozicijas, kurios skiriasi viena nuo kitos tik santykiniu \(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\) fazės nariu, parametrizuojamu azimutiniu kampu \(\varphi\). Visi įmanomi vektoriai nuo centro iki bet kurio taško sferos paviršiuje įvardija visas skirtingas kubito būsenas, kurių iš esmės yra begalybė.

Blocho sfera

1.3 pav. Blocho sfera

Siekdami sužinoti kubito būseną mes turime jį pamatuoti (angl. state measurement). Būsenų amplitudžių kvadratas nusako galimus matavimo rezultatus ir jų tikimybes. Matavimo procesą šiame skyriuje simboliškai rašysime \(M\) raide, prišlieta prie kubito būsenos \(|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle\). Atlikus kubito matavimą galima rasti \(|0\rangle\) būseną su tikimybe \(p = |a|^2\) arba \(|1\rangle\) su tikimybe \(p = |b|^2\): \[\begin{align} M|\psi\rangle \rightarrow & |0\rangle\,,\qquad p = |a|^2\,,\tag{1.4}\\ M|\psi\rangle \rightarrow & |1\rangle\,,\qquad p = |b|^2\,.\tag{1.5} \end{align}\] Matavimas priverčia kubitą „pasirinkti” vieną iš dviejų galimų būsenų, \(|0\rangle\) arba \(|1\rangle\), o superpozicijos būsena yra negrįžtamai prarandama. Kartais dar sakoma, kad superpozicijos būsena suyra (angl. state collapse). Amplitudžių kvadratų vienetinė suma atspindi tai, kad tikimybė \(p\) rasti \(|0\rangle\) arba \(|1\rangle\) būseną turi susidėti į 1. Čia naudojame trupmenas vietoj procentų nusakyti tikimybėms, pavyzdžiui, \(p = 0.75\) nusako 75% tikimybę.

Siekdami pabrėžti statistinį matavimų aspektą, imkime pavyzdį \(|\psi\rangle\) būsenos, kurioje amplitudės yra \(a = \mathrm{i}\sqrt{0.7}\) ir \(b = \sqrt{0.3}\). Paruošus daugybę kubitų identiškoje \(|\psi\rangle\) būsenoje ir visiems atlikus būsenų matavimus, 0.7 visų kartų bus rasta būsena \(|0\rangle\) bei 0.3 visų kartų \(|1\rangle\). Panašiai kaip metant monetą – nors ir žinome, kad tikimybė gauti vieną iš dviejų rezultatų turėtų būti \(p = 0.5\), tačiau norint šį statistinį faktą realizuoti reikia kartoti monetos metimą begalę kartų. Trumpoje sekoje ši statistika gali drastiškai skirtis nuo \(p = 0.5\), kadangi atskiri monetos metimo rezultatai nėra priklausomi vienas nuo kito.

Net ir paruošus begalę kubitų identiškose būsenose ir visus pamatavus, amplitudžių \(a\) ir \(b\) įvardyti taip nepavyks. Žinosime tik jų (kompleksinius) kvadratus \(|a|^2\) ir \(|b|^2\), nusakančius tikimybes rasti \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) būsenas. Mat kubito amplitudės \(a\) ir \(b\) yra kompleksiniai skaičiai, kuriuos bendrai užrašome \(z = |z| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\). Čia \(|z|\) yra kompleksinio skaičiaus \(z\) modulis, o narys \(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\) nusako santykinę fazę. Santykinė fazė tarp kubitų būsenų \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) yra svarbi ir turi fiziškai stebimą efektą, tačiau informacija apie ją kompleksiniame kvadrate yra prarandama.

Tad galime klausti, jeigu neįmanoma atskleisti bendros kubito superpozicijos būsenos, kaip žinoti, kad visas šis reikalas nėra susigalvota matematinė iliuzija? Nors matavimas pakeičia kubito būseną atsitiktinai, tačiau iki matavimo būsenas kvantiniame kompiuteryje galime keisti deterministiškai. Būsenų transformacijose atsitiktinumų nėra, todėl pradėję nuo, pavyzdžiui, \(|1\rangle\) būsenos, galime patikrinti, ar po sekos transformacijų matavimų tikimybės atitinka spėjimus, nusakomus \(|a|^2\) ir \(|b|^2\). Kvantinių būsenų tomografija (angl. quantum state tomography) yra vienas metodas, leidžiantis unikaliai nusakyti būseną. Šis metodas reikalauja paruošti identišką kvantinę būseną daugybę kartų ir atlikti sumaniai parinktus skirtingo tipo būsenų matavimus. Kvantinių būsenų tomografija nėra įprastai taikoma kvantinėje kompiuterijoje, tačiau leidžia atlikti diagnostines užduotis. Vis dėlto, turint tik vieną kubitą nežinomoje superpozicijos būsenoje, atskleisti amplitudžių \(a\) ir \(b\), kitaip tariant, pasakyti, kokia yra būsena \(|\psi\rangle\) prieš matavimą – iš esmės neįmanoma.

Kiek žinoma, kvantiniuose matavimuose stebimas atsitiktinumas yra vienintelis tikras atsitiktinis procesas gamtoje (angl. true quantum randomness). Vis dar nėra suprastos to ištakos – kvantinėje fizikoje šis faktas tiesiog pateikiamas kaip postulatas. Vienas iš bandymų tai paaiškinti traktuoja viską, įskaitant matavimo įrenginį ir patį eksperimentuotoją, kvantiniu lygmeniu. Tada visas procesas turėtų būti unitarinis ir be atsitiktinumų. Kažkas panašaus į matavimo procesą galėtų atsirasti dėl mikroskopinio dydžio daiktų sparčios dekoherencijos. Nepaisant atliktų darbų šioje srityje, nėra sutarimo, ar taip įmanoma įrodyti matuojant stebimą atsitiktinumą. Tad nors kvantinė mechanika ir turi interpretacinių klaustukų, tačiau gali tiksliau nei bet kuri kita teorija apibūdinti stebimą pasaulį. Tuo mes ir vadovaujamės kvantinės kompiuterijos taikymuose nesigilindami į filosofinius aspektus. Šis pragmatinis principas yra Davido N. Mermino vadinamas „tylėk ir skaičiuok” (angl. shut up and calculate). Gebėjimas beprecedentiškai tiksliai kontroliuoti kvantines sistemas ir besivystantis kvantinės informatikos mokslas galbūt ateityje leis geriau suprasti keistąsias šios teorijos savybes.

Dabar aptarsime, kaip perteikti būsenas, sudarytas iš daugiau nei vieno kubito. Tam pirmiausiai imkime du klasikinius bitus. Du bitai vienu metu gali būti vienoje iš keturių skirtingų būsenų \(\{00, 01, 10, 11\}\). Vadovaujantis kvantinės superpozicijos principu, bendra 2 kubitų būsena \(|\psi\rangle\) yra visų šių klasikinių bitų būsenų superpozicija: \[\begin{equation} |\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle\,. \tag{1.6} \end{equation}\] Vektorius \(|\psi\rangle\) yra nusakomas įvardijant keturias amplitudes, prišlietas prie \(\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}\) 2 kubitų skaičiuojamųjų bazinių vektorių. Pirmo kubito \(k_1\) būsena yra įvardijama kairiuoju skaičiumi, o antro \(k_2\) – dešiniuoju, \(|k_1 k_2 \rangle\). Formaliai \(|k_1 k_2 \rangle\) nusako vektorių \(|k_1 \rangle\) ir \(|k_2 \rangle\) tenzorinę sandaugą, žymimą \(|k_1 k_2 \rangle \equiv |k_1\rangle\otimes |k_2 \rangle\), ir yra apibrėžtas 4 dimensijų kompleksinėje vektorių erdvėje. Keičiant amplitudes yra keičiama \(|\psi\rangle\) vektoriaus orientacija šioje vektorių erdvėje. Amplitudės tarpusavyje vėlgi susietos taip, kad jų (kompleksinių) kvadratų suma susidėtų į vienetą: \[\begin{equation} |a|^2 +|b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1\,. \tag{1.7} \end{equation}\] Matavimo \(M|\psi\rangle\) pabaigoje gauname du bitus informacijos, susietus su viena iš keturių galimų būsenų. Tikimybė rasti bet kurią iš jų vėlgi nusakoma tos būsenos amplitudės kvadratu: \[\begin{align} M|\psi\rangle \rightarrow &|00 \rangle\,,\qquad p = |a|^2\,, \tag{1.8}\\ M|\psi\rangle \rightarrow &|01 \rangle\,,\qquad p = |b|^2\,, \tag{1.9}\\ M|\psi\rangle \rightarrow &|10 \rangle\,,\qquad p = |c|^2\,, \tag{1.10}\\ M|\psi\rangle \rightarrow &|11 \rangle\,,\qquad p = |d|^2\,. \tag{1.11} \end{align}\] Galiausiai kvantinio registro, sudaryto iš \(n\) kubitų, būsena yra įvardijama visų \(2^n\) bazinių vektorių kombinacija ir nusakoma \(2^n\) dimensijų vektorių erdvėje. Ši superpozicijos būsena glaustai užrašoma pasitelkiant sumos simbolį: \[\begin{equation} |\psi\rangle = \sum_{x = 0}^{2^n - 1}c_x |x\rangle\,. \tag{1.12} \end{equation}\] Čia \(c_x\) yra \(|x\rangle\) bazinio vektoriaus amplitudė, o amplitudžių kvadratų suma tenkina \(\sum_x |c_x|^2 = 1\). Kiekvienas bazinis vektorius \(|x\rangle\) yra formaliai pavienių \(n\) kubitų tenzorinė sandauga \(|x\rangle \equiv |k_1 \rangle\otimes |k_2 \rangle\otimes\ldots\otimes |k_n \rangle\), \(k_i \in \{ 0,1\}\). Atlikę visų \(n\) kubitų būsenų matavimus rasime \(n\) bitų seką, nusakomą vienu iš galimų superpozicijoje esančių būsenų \(|x\rangle\) su tikimybe \(|c_x|^2\).

1.6 Kvantinės informacijos apdorojimas

Kompiuterių mokslas teigia, kad pasitelkiant vos keletą skirtingų elementarių loginių elementų ir sujungiant juos kartu galima realizuoti visus įmanomus skaičiavimus. Klasikiniame procesoriuje dvejetainė informacija yra apdorojama pasitelkiant loginius vartus. Skirtingi loginiai vartai turi tam tikrą skaičių įvesties ir išvesties jungčių, į kurias galime įsivaizduoti ateinant laidus. Laidais tarp loginių vartų keliaujantis elektros signalas dviejų skirtingų verčių įtampos pavidalu nusako keliaujančius bitus. Loginiai vartai su atkeliavusiais bitais gali atlikti skirtingas elementariąsias bitų transformacijas. Pavyzdžiui, loginiai vartai, kurie turi po vieną įvesties ir išvesties bitą, gali būti tik dviejų rūšių. Pirma iš jų palieka išvesties bito vertę tokią pačią, kaip ir įvesties \(0\rightarrow 0\), \(1\rightarrow 1\) ir nusako trivialų identitetą, dar vadinama tapatybės transformacija (angl. identity). Antrojo tipo vartai išvestyje apverčia įvesties bito vertę \(0\rightarrow 1\), \(1\rightarrow0\) ir yra žinomi kaip NOT. Kiti elementarūs loginiai vartai AND, OR, NAND turi įvestį dviem bitams ir vieną išvesties bitą. Norint atlikti visus įmanomus klasikinius skaičiavimus, tai yra pasiekti skaičiavimų universalumą, pakanka vien AND ir NOT, arba vien tik NAND loginių vartų, iš kurių kombinacijų konstruojamos loginės grandinės. Dvejetainis elektros signalas, praėjęs tokią programuojamą loginę grandinę, yra pakeičiamas kita seka taip atliekant dvejetainių skaičių aritmetiką ir logines operacijas. Likusią kompiuterio įrangą galima vadinti išoriniais elementais, kurie padeda pateikti informaciją į procesoriaus loginių operacijų elementą ir iš jo paimti bei perteikti apdorotą informaciją.

Norint suprasti pagrindinius kvantinės informacijos apdorojimo principus galima taip pat apsiriboti kvantinio procesoriaus veikimo funkcijomis. Kaip ir klasikinis procesorius, kvantinis procesorius vykdo pateiktas logines grandines, sudarytas iš loginių vartų sekų. Vieno kubito atveju kvantinių loginių vartų efektą galima iliustruoti kaip Blocho vektoriaus krypties keitimą Blocho sferoje. Kitaip nei klasikiniame procesoriuje, kuriame vieno bito galimos transformacijos yra tik tapatybės transformacija ir NOT loginiai vartai, skirtingų 1 kubito transformacijų iš principo yra begalybė. Tai yra dėl to, kad amplitudės, nusakančios kubito būseną, gali kisti tolydžiai, tad Blocho vektoriaus pasukimas apie tam tikrą Blocho sferos ašį skirtingais kampais formaliai nusako skirtingus loginius vartus. Kaip ir klasikiniame, kvantiniame procesoriuje galima rasti universalų rinkinį loginių vartų, kurių kombinacijos leidžia atlikti visas įmanomas kvantinio registro būsenų transformacijas ir todėl galiausiai – visus suformuluojamus algoritmus.

Kubitų loginiai vartai yra apibūdinami matematiniais objektais, kurie vadinami tiesiniais operatoriais. Šie operatoriai turi svarbią savybę – veikdami bendrą kvantinę būseną, nusakytą vektoriumi \(|\psi\rangle\), jie keičia tik šio vektoriaus orientaciją vektorių erdvėje, tačiau nekeičia vektoriaus ilgio. Ši savybė vadinama unitarumu (angl. unitarity) ir užtikrina, kad loginiai vartai nepažeidžia tikimybinio būsenų matavimo principo – visų galimų matavimo rezultatų tikimybės \(p\) susidės į 1. Norint sužinoti kvantinių loginių vartų efektą bendrai superpozicijos būsenai pakanka žinoti, kaip atitinkamas operatorius \(U\) veikia kiekvieną skaičiuojamąjį vektorių atskirai: \[\begin{equation} U|\psi\rangle = U(a|0\rangle + b|1\rangle) = a( U|0\rangle) + b(U|1\rangle)\,. \tag{1.13} \end{equation}\] Skaičius (amplitudes) \(a\) ir \(b\) iškėlėme už skliaustelių norėdami aiškiau parodyti, kad operatoriai veikia vektorius ir kiekvieną jų superpozicijoje vienu metu. Pavyzdžiui, kvantiniai loginiai vartai NOT, žymimi simboliu \(X\) ir veikiantys superpozicijos būseną \(|\psi\rangle\), turi šį efektą: \[\begin{equation} X|\psi\rangle = a(X|0\rangle) + b(X|1\rangle) =a|1\rangle + b|0\rangle\,. \tag{1.14} \end{equation}\] Jų efektas baziniams vektoriams yra \(X|0\rangle = |1\rangle\) ir \(X|1\rangle = |0\rangle\). Matome elementariausią kvantinio paralelizmo pavyzdį, kai pritaikius vieną loginę operaciją ji yra įvertinama visuose superpozicijos nariuose vienu metu. Klasikiniame kompiuteryje, norint apskaičiuoti funkcijos \(f(x)\) vertes su reikšmėmis \(x\), reikia \(f(x)\) įvertinti su kiekviena \(x\) reikšme atskirai. Tad jeigu funkcijos reikšmes \(x\) koduojame skirtingais kubitų skaičiuojamaisiais vektoriais, superpozicijos principas ir tiesinis operatorių veikimas leidžia įvertinti vienu funkcijos \(f\) iškvietimu visas reikšmes tuo pačiu metu.

Kvantinės būsenos ir jas transformuojantys operatoriai yra realizuojami tiesinėje algebroje stulpeliniais vektoriais ir matricomis, atitinkamai. Vieno kubito būsena gali būti išreikšta bet kuriuo iš šių būdų: \[\begin{equation} |\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ \end{bmatrix}\,. \tag{1.15} \end{equation}\] Visi operatoriai, keičiantys 1 kubito būseną, yra realizuojami (\(2\times 2\)) dydžio matricomis. Pavyzdžiui, kvantinių NOT bei vadinamųjų Hadamardo loginių vartų (angl. Hadamard, trumpinys \(H\)) veiksmai kubito būsenai \(|1\rangle\) atrodo taip: \[\begin{align} X|1\rangle = &\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \end{bmatrix} = |0\rangle\,, \tag{1.16}\\ H|1\rangle = &\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ \end{bmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\,.\tag{1.17} \end{align}\] Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad \(H\) ir \(X\) vartai yra sau atvirkštiniai. Atlikus du veiksmus vieną po kito, pavyzdžiui, \(HH\), kubito būsena nepakinta. Iš tiesų visi loginiai vartai kvantinėje kompiuterijoje turi sau atvirkštinius loginius vartus arba yra patys sau atvirkštiniai. Pasukus būseną nusakantį vektorių tam tikra kryptimi, atvirkštiniai loginiai vartai atsuka šį vektorių atgal atbuline kryptimi išlaikydami jo ilgį.

Tiesinėje algebroje \(n\) kubitų būseną nusakantis vektorius yra stulpelis su \(2^n\) elementų, o loginiai vartai yra \((2^n \times 2^n)\) dydžio unitarinės matricos. Jos nusako \(n\) kubitų būsenos transformaciją – vektoriaus posūkį \(2^n\) dimensijų vektorių erdvėje. Tačiau norint atlikti visas įmanomas \(n\) kubitų būsenų transformacijas nepakanka, kad kiekvienam kubitui atskirai veiktų 1 kubito loginiai vartai. Tai pirmiausiai matome todėl, kad didžioji dalis \(2^n\) skirtingų superpozicijos būsenų yra supintos. Supynimas yra nelokalus efektas, jo neįmanoma nei įvesti, nei panaikinti atliekant kvantines transformacijas su pavieniais kubitais. Nelokalios transformacijos yra reikalingos sukurti supintosioms būsenoms ir taip atlikti bendresnes kubitų būsenų transformacijas. Kaip tik galėjimas panaudoti visą eksponentiškai didelę būsenų erdvę suteikia kvantiniams kompiuteriams pranašumą prieš klasikinius įrenginius.

Sąlyginiai 2 kubitų loginiai vartai \(CNOT\) (angl. controlled NOT, trumpinys \(cX\)) kartu su bendro tipo 1 kubito vartais leidžia realizuoti vieną galimą universalų rinkinį. Vartai \(cX\) apverčia antrojo kubito būseną, jeigu pirmojo kubito būsena yra \(|1\rangle\), ir palieka ją nepakeistą, jeigu pirmasis yra \(|0\rangle\). Fiziškai tai apibūdina sąveikas tarp dviejų kubitų. Vienas pavyzdys \(cX\), veikiančių 2-kubitų būseną \(|11\rangle\) tiesinėje algebroje: \[\begin{equation} cX|11\rangle = \begin{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ \end{matrix} \\ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \end{bmatrix} = |10\rangle\,. \tag{1.18} \end{equation}\] Tačiau kvantinėje kompiuterijoje galime pritaikyti \(cX\), kai pirmas kubitas yra \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) būsenų superpozicijoje. Tai nusako klasikinėje kompiuterijoje analogo neturinčią deterministinę operaciją – kvantinį supynimą: \[\begin{equation} cX(a|0\rangle + b|1\rangle)\otimes |0\rangle = a|00\rangle + b|11\rangle\,. \tag{1.19} \end{equation}\] Kubitų būsenų transformacijas galima itin paprastai ir intuityviai iliustruoti. Kiekvienam kubitui yra priskiriama atskira grandis – horizontali linija, o loginių vartų sekos yra išrikiuojamos iš kairės į dešinę ir pavaizduoja laike atliekamas būsenų tranformacijas. Skaičiavimo pradžioje kubitai yra standartiškai inicijuojami (angl. reset) į pradines \(|0\rangle\) būsenas. Tokios diagramos yra vadinamos kvantinėmis grandinėmis (angl. quantum circuits).

Kvantinės grandinės pavyzdys

1.4 pav. Kvantinės grandinės pavyzdys

1.4 pav. kvantinėje grandinėje matome 1 kubito vadinamuosius Pauli-\(X\) vartus (žali); loginiai vartai, veikiantys du ar daugiau kubitų, turi vertikalią kubitų grandines jungiančią liniją. Tarp jų yra 2 kubitų fazės vartai (oranžiniai) ir 3 kubitų vadinamieji Tofoli loginiai vartai (mėlyni). Parodyta kvantinė grandinė pritaiko jau paruoštai trijų kubitų (\(k_1\), \(k_2\), \(k_3\)) būsenai \(|\psi\rangle\) santykinę fazę. Kubitai \(a_1\) ir \(a_2\) pradinėse \(|0\rangle\) būsenose čia atlieka juodraščio funkciją, į kurį užrašomi tarpiniai skaičiavimo rezultatai. Nuo jų būsenų priklauso, kuriam iš skaičiuojamųjų vektorių, sudarančių \(|\psi\rangle\), bus pritaikytos fazės \(\theta_1\) ir \(\theta_2\).

Kvantiniai loginiai vartai, veikiantys atskirus kubitus, gali būti atliekami vienu metu (paraleliai), jeigu kvantinio procesoriaus architektūra tai leidžia. Kvantinės grandinės gylis \(d\) (angl. circuit depth) nusako ilgiausią loginių vartų seką grandinėje nuo pradžios iki algoritmo pabaigos, kuri nebegali būti padaroma trumpesnė didesniu paralelizavimu. Parodytos grandinės gylis yra \(d = 13\).

1.7 Skaičiavimo procesas

Apibendrinus, norint atlikti skaičiavimą kvantiniame procesoriuje reikalingi trys pagrindiniai elementai:

  1. kvantinių bitų registras. Registras – tai kubitų rinkinys, kuriame koduojama ir apdorojama informacija. Registrą galima inicializuoti į mums žinomą pradinę būseną, standartiškai \(|0\rangle\) visiems kubitams;

  2. universalių kvantinių loginių vartų rinkinys. Loginiai vartai atlieka registro būsenų keitimo operacijas, leidžiančias koduoti ir apdoroti informaciją;

  3. kubitų būsenų matavimai. Norint nuskaityti registre apdorotą informaciją, kubitų būsenos turi būti išmatuojamos.

Šie trys elementai yra traktuojami, kaip esantys loginiame lygmenyje. Kubitų skaičius bei skaičiavimo klaidų efektyvus nebuvimas loginiame lygmenyje nebūtinai atspindi fizinio procesoriaus kubitų skaičių bei veikimo netikslumus. Fiziniame lygmenyje skaičiavimo klaidos gali atsirasti dėl kubitų būsenų dekoherencijos, netikslių loginių vartų atlikimo bei matavimo procedūrų klaidų. Loginis lygmuo atspindi fizinio lygmens procesoriaus funkcionavimą su jau atliktais klaidų taisymo kodais (angl. error correction codes). Klaidoms atspari skaičiavimo teorija teigia, kad jeigu klaidų atsiradimo dažnis yra mažesnis nei tam tikra riba, tada įmanoma transformuoti kvantines grandines į klaidoms atsparias, kuriose klaidos efektyviai aptinkamos ir ištaisomos. Tai leistų atlikti neribotos trukmės kvantinius skaičiavimus.

Kvantinių klaidų taisyme, panašiai kaip ir klasikinėje skaitmeninėje kompiuterijoje bei ryšiuose, pasitelkiama perteklinė informacija (angl. redundant information). Vietoj vieno fizinio kubito, informacija yra koduojama kelete fizinių kubitų, kurie formuoja vadinamąjį loginį kubitą (angl. logical qubit). Loginiai vartai yra pakeičiami loginių vartų seka, kurią pritaikius fiziniams kubitams efektyviai atliekama norima loginė operacija su loginiais kubitais. Esminiai skirtumai nuo klasikinių klaidų taisymo atsiranda dėl to, kad kvantinės taisyklės neleidžia kopijuoti būsenų, o tiesioginis būsenų matavimas sugriauna superpoziciją ir joje saugomą informaciją. Kvantinių klaidų aptikimas ir taisymas yra įmanomas pasitelkiant vėlgi supintąsias kvantines būsenas.

Dėl tolygiai galinčių kisti būsenų kvantinis kompiuteris iš pirmo žvilgsnio atrodytų analoginis įrenginys. Analoginiai klasikiniai kompiuteriai neprigijo praktikoje, nes jų klaidas taisyti itin keblu. Tačiau kvantinėje kompiuterijoje klaidos gali būti efektyviai skaitmenizuojamos, pakanka sugebėti taisyti tik tris skirtingo tipo klaidas norint ištaisyti bendriausio tipo (tolydžiai kintančias) klaidas. Tad klaidų taisymo skaitmeninimas bei išmatuotų būsenų skaitmeninis pavidalas rodo, kad kvantinis kompiuteris yra veikiau dualus analoginis–skaitmeninis įrenginys, ir galbūt tiksliausiai – tiesiog kvantinis.

Kvantinio skaičiavimo procesas

1.5 pav. Kvantinio skaičiavimo procesas

Siekdami lengviau įsivaizduoti kvantinio skaičiavimo procesą, pateikiame jį visą sluoksniais (angl. full quantum stack) iliustracijoje 1.5 pav. Aukščiausiame loginiame lygmenyje kvantinio kompiuterio programavimą galima atlikti įvairiomis programavimo kalbomis, pavyzdžiui, Python, C++, ar specializuotose kvantinio programavimo aplinkose. Šiame lygmenyje yra pasitelkiami jau suformuluoti kvantiniai algoritmai ar įvairūs jų moduliai, kurie taip pat gali pasitelkti tarpinius klasikinius skaičiavimus.

Programos yra toliau nukreipiamos į žemesnį kvantinių loginių grandinių lygį, kuriame algoritmai yra išreiškiami loginiais vartais. Kvantinio loginio lygmens programavimas yra nauja paradigma. Nors 10–20 kubitų dydžio procesoriui pateikiamo algoritmo loginių vartų sekas galima iš principo sudėlioti ir optimizuoti „rankomis”, tačiau to tampa nebeįmanoma padaryti procesoriui, turinčiam 1000 kubitų. Todėl neišvengiamai teks automatizuoti kvantinių grandinių kompiliavimą ir optimizavimą. Artimuoju kvantinių kompiuterių raidos laikotarpiu tai gali lemti, ar tam tikrus algoritmus apskritai įmanoma atlikti. Pavyzdžiui, Šoro algoritmą galima realizuoti renkantis panaudoti daugiau kubitų ir mažiau loginių operacijų, arba atvirkščiai. Ribotas kubitų skaičius, tarpusavio kubitų jungčių topologija, ribotas loginių vartų tikslumas bei jų atlikimo trukmė yra vieni iš pagrindinių faktorių, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama kvantinių grandinių kompiliavime. Kvantinis loginis lygmuo į tai neatsižvelgia ir todėl turi būti kompiliuojamas pasitelkiant kvantinių klaidų taisymo kodus. Šie kodai priklausys nuo kvantinio procesoriaus architektūros ir galbūt specifinės skaičiavimo užduoties.

Loginės operacijos yra toliau išreiškiamos mašinine kalba, kuri įvardija, kokie fiziniai veiksmai (lazerių impulsai, grandinės įtampos keitimai ir t.t.) yra atliekami kontroliuoti kvantiniam procesoriui. Kvantiniame fiziniame lygmenyje yra fizinių kubitų sistema. Ji izoliuota nuo išorinių sąveikų ir veikiama tik per klasikinę–kvantinę ribą atlikti unitarinėms kvantinių būsenų transformacijoms bei matavimams. Pasitelkiama klasikinė kompiuterija atlikti kvantinio procesoriaus veikimo diagnostikai, papildomiems sistemą stabilizuojantiems ir klaidas mažinantiems protokolams.

1.8 Kvantinių kompiuterių charakteristikų palyginimas

Atsižvelgdami į kuriamų kvantinių kompiuterių neidealias veikimo charakteristikas norime geriau suprasti, kaip galima įvertinti jų gebėjimą įvykdyti pateiktą algoritmą, ir tarpusavyje palyginti skirtingus įrenginius. Vienas iš pagrindinių rodiklių palyginti skirtingų superkompiuterių skaičiuojamajai galiai yra flopai (angl. floating-point operations per second, trumpinys FLOPS). Flopais matuojama skaičiuojamoji galia nusako, kiek aritmetinių operacijų skaičių per sekundę sugeba atlikti superkompiuteriai. Pagrindiniai fiziniai rodikliai, turintys įtakos flopams, yra naudojamų procesorių dažniai ir procesorių lustų skaičius. Antrasis rodiklis nusako gebėjimą paralelizuoti skaičiavimus, tai leidžia atlikti daugiau loginių operacijų per tą patį procesoriaus laiko ciklą.

Dominančiam kvantiniam algoritmui atlikti egzistuoja minimalūs kubitų bei loginių vartų skaičiaus reikalavimai. Jeigu klaidos neribotų kvantinių kompiuterių veikimo, jų skaičiavimo galia taip pat galiausiai atsiremtų į loginių operacijų skaičių per laiko vienetą. Imant konkretų pavyzdį, galima įvertinti Šoro algoritmui reikalingus laiko išteklius siekiant įveikti \(n = 1024\) bitų RSA kriptografija užšifruotą turinį. Teoriniai skaičiavimai rodo, kad tam reikia maždaug \(2n\) loginių kubitų, o sudėtingumas yra nulemtas \(O(n^3 \log n)\) skaičiumi Tofoli loginių vartų. Tad reikėtų maždaug 2050 kubitų ir bent maždaug \(10^{10}\) loginių vartų. Loginių vartų atlikimo trukmė skiriasi tarp fizinių kvantinio procesoriaus realizacijų, tačiau bendrai yra žymiai ilgesnė (veikia apytikriai MHz dažniu) nei klasikinių procesorių (veikiančių GHz dažniu). Pavyzdžiui, transmonais pagrįstuose IBM procesoriuose šios knygos rašymo metu 2 kubitų cX loginiai vartai, ribojantys bendrą loginių operacijų atlikimo trukmę, užtrunka maždaug 200 nanosekundžių. O štai jonų gardelėmis pagrįstuose procesoriuose IonQ 2 kubitų loginiai vartai atliekami žymiai lėčiau, apytikriai 200 mikrosekundžių per operaciją. Darant prielaidas, kad tiek užtrunka atlikti ir 3 kubitų Tofoli loginius vartus bei kad kvantinės grandinės gylis abiejose architektūrose yra toks pat kaip ir loginių vartų skaičius, apytikriai \(10^{10}\) loginių vartų užtruktų apytikriai 1 ir apytikriai \(5\times 10^2\) valandų, atitinkamai.

Aktreipiame dėmesį, kad čia naudojome loginių kubitų skaičių. Vienam loginiam kubitui realizuoti gali prireikti \(10^3\) fizinių kubitų, loginių vartų skaičius didės taip pat. Vis dėlto tai yra veikiau pesimistinis įvertinimas – kvantinės technologijos itin sparčiai tobulėja ir tikėtina, kad atsiras sumanesni būdai, kaip sumažinti kvantinių skaičiavimų išteklius.

1.9 Dekoherencijos trukmė ir loginių vartų tikslumas

Artimuoju kvantinių kompiuterių raidos laikotarpiu yra svarbiau atsižvelgti į skaičiavimų trukmę ir tikslumą ribojančius faktorius. Elementariausi fiziniai rodikliai, nusakantys kvantinio procesoriaus gebėjimą atlikti skaičiavimus, yra kubitų dekoherencijos trukmė ir loginių vartų tikslumas. Dekoherencija yra procesas, kurio metu nekontroliuojamos kubitų sąveikos su kitomis kompiuterio vidinėmis ar išorinėmis kvantinėmis sistemomis nebeleidžia demonstruoti interferencinių savybių. Mūsų požiūriu, nežinant apie įvykusias sąveikas atrodys, kad laikui bėgant kubitų būsenos tampa atsitiktinės, praranda gebėjimą išlaikyti superpozicijas ir demonstruoti supynimą su kitais procesoriaus kubitais. Sakoma, kad kubitų būsenos sunyksta.

Standartiškai yra išskiriamos dvi dekoherencijos trukmės \(T_1\) ir \(T_2\). Tikimybė, kad kubitas, paruoštas į būseną \(|1\rangle\) atskaitos laike \(t = 0\), joje išliks praėjus laiko intervalui \(t\), paprastai seka eksponentinę gesimo funkciją \(\mathrm{e}^{-\frac{t}{T_1}}\). Dekoherencijos laiko konstanta \(T_1\) nusako vadinamąjį amplitudės slopinimo (angl. amplitude-damping), arba energijos relaksacijos (angl. energy relaxation) laiką. Istoriškai kubitų sistemose, pagrįstose superlaidžiomis grandinėmis ir jonų gaudyklėmis, kubitų būsenos \(|0\rangle\) ir \(|1\rangle\) nusakomos žemiausio ir gretimo aukštesnio energijos lygmens kvantinės sistemos būsenomis. Energijos relaksacija šiame kontekste, \(|1\rangle \rightarrow |0\rangle\), yra procesas, kuriame aukštesnio energijos lygmens būsena savaime ar stimuliuojama iš išorės sugrįžta į žemesnį lygį. Pavyzdžiui, praėjus laikui \(t = T_1\) tikimybė pamatavus kubitą vis dar jį rasti \(|1\rangle\) būsenoje yra \(p = 0.37\).

Dekoherencijos trukmės konstanta \(T_2\) nusako fazės slopinimo (angl. phase-damping) trukmę, dar vadinamą depoliarizacijos trukme (angl. depolarization). Šis rodiklis įvardija kubitų, esančių būsenų superpozicijoje, gebėjimą išlaikyti santykinę fazę. Kaip ir laiko konstantą \(T_1\), \(T_2\) galima nustatyti atlikus seriją matavimų naudojant skirtingus laiko intervalus, po kurių išmatuojamos būsenos. Fazės slopinimo konstantai rasti kubitas yra paruošiamas į superpozicijos būseną \(|0_x \rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\) atskaitos laike \(t = 0\). Praėjus laiko intervalui \(t\) yra pritaikoma Hadamardo transformacija ir išmatuojama būsena. Jeigu įvyko fazės klaida, kubito būsena pasikeičia taip: \(|0_x \rangle \rightarrow |1_x\rangle\), tad atlikus \(H\) vartus bus rasta būsena \(|1\rangle\), o ne \(|0\rangle\). Tikimybė rasti \(|0\rangle\) būseną seka eksponentinę gesimo funkciją \(\frac{\mathrm{e}^{-\frac{t}{T_2}} + 1}{2}\). Po pakankamai ilgo laiko \(t \gg T_2\) tikimybės rasti \(|0\rangle\) arba \(|1\rangle\) būseną susivienodina. Abiejų minėtų procesų gesimo funkcijos yra parodytos 1.6 pav.

Fazės ir amplitudės slopinimas. Parodytos kreivės nusako, kokia tikimybė rasti kubitą pradinėje nurodytoje būsenoje bėgant laikui. Iliustracijai panaudota $T_1 = T_2 = 300$ mikrosekundžių dekoherencijos trukmė

1.6 pav. Fazės ir amplitudės slopinimas. Parodytos kreivės nusako, kokia tikimybė rasti kubitą pradinėje nurodytoje būsenoje bėgant laikui. Iliustracijai panaudota \(T_1 = T_2 = 300\) mikrosekundžių dekoherencijos trukmė

Individualių kvantinių loginių vartų tikslumą (angl. gate fidelity) galima įvertinti palyginus, kiek būsenos, kurioms buvo atliekami šie loginiai vartai, yra artimos būsenoms, kurioms buvo atlikti idealiai veikiantys loginiai vartai. Idealiai veikiančių loginių vartų efektas kvantinei būsenai gali būti apskaičiuotas popieriaus lape arba klasikiniu kompiuteriniu modeliavimu. Gerai funkcionuojančių vartų tikslumas neturėtų priklausyti nuo pateiktos kvantinės būsenos, tad dažnai atliekant šį testą yra suvidurkinamas loginių vartų efektas daugeliui skirtingų pradinių būsenų. Loginių vartų netikslumų įvedamos klaidos sumuojasi su atliekamų vartų skaičiumi, tad kuo ilgesnis algoritmas, tuo tikslesni turėtų būti loginiai vartai. Norint sėkmingai vykdyti klaidų taisymo algoritmus ir pasiekti klaidoms atsparią skaičiavimų ribą, reikalingas tam tikras minimalus loginių vartų tikslumas. Įprastai kvantiniame procesoriuje tikslumą riboja 2 kubitų loginiai vartai, kuriuos yra fiziškai sudėtingiau realizuoti negu 1 kubito loginius vartus.